آذربایجان بومی. محلی . موغام .  دنیاسی

سی دی های . موسیقی اصیل و فیلم فلکوریک  اذری.